Evästeet ja tietosuoja

Selosteet

Älyenergia-sovellus on Vihreä Älyenergia Oy:n (VÄE) julkaisema ja ylläpitämä sovellus ja se jakaa yhteisen tietorekisterin VÄE:n järjestelmien kanssa.

Vihreä Älyenergia Oy:n tietosuojaseloste

Päivitetty 14.8.2023

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Vihreä Älyenergia Oy
Y-tunnus: 2693937-4
Käyntiosoite: Visiokatu 4 (Hermia 3), 33720 Tampere
Postiosoite: Visiokatu 4 (Hermia 3), 33720 Tampere
Puhelin: 029 1800088
Verkkopalvelu: www.vihreaenergia.com
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Rene Miettinen; puhelin: 029 1800088

Rekisterin nimi

Vihreä Älyenergia Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen sekä
 • yllä mainittuja tarkoituksia varten tehty segmentointi ja profilointi

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

 • sopimussuhteeseen Vihreä Älyenergia Oy:n ja rekisteröidyn välillä mm. silloin kun rekisteröity on solminut sähkösopimuksen Vihreä Älyenergia Oy:n kanssa
 • rekisteröidyn suostumukseen mm. silloin kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Vihreä Älyenergia Oy:n oikeutettuun etuun ja Vihreä Älyenergia Oy:n ja rekisteröidyn välillä olevaan asialliseen yhteyteen mm. silloin kun Vihreä Älyenergia Oy käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palveluidensa markkinointiin tai mainontaan taikka käsittelee tietoja Vihreä Älyenergia Oy:n sisällä
 • Vihreä Älyenergia Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen mm. silloin, kun Vihreä Älyenergia Oy säilyttää asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • juridinen vai fyysinen henkilö
 • kielikoodi
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Käyttökohteen tiedot

 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • asumismuoto ja omistussuhde
 • käytön ajoitus
 • lämmitysmuoto
 • sähkön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta (tilastotieto)
 • pääsulakkeen koko
 • sähköliittymää koskevat tiedot

Laskutus ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • eräpäivä
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • tiedot maksuista

Muut tiedot

 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot asiakaspalveluun, kuten asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliset asiakaspuhelut
 • asiakkaiden tyytyväisyystiedot
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvien etujen saamiseksi tarpeelliset tiedot
 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

 • palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla, tehdyt ostokset taikka haun suorittaminen
 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto
 • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • yksilöllinen tunniste, kuten eväste- tai laite-ID
 • vuorovaikutus viestinnän kanssa, kuten se, onko asiakas klikannut hänelle lähetettyä sähköpostia
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

Analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan johtaa esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet taikka segmentoida asiakas tietynlaiseen kohderyhmään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.
Kaikki asiakkaiden kontaktoinnit Vihreä Älyenergia Oy:n kanssa voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään liiketapahtumien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vihreä Älyenergia Oy:n asiakasrekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja Vihreä Älyenergia Oy:n ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Sähkömarkkinalainsäädännön ja tätä täydentävien toimialan soveltamisohjeiden mukaisesti tietoja luovutetaan sähkökaupan muille osapuolille (sähkönmyyjä, jakeluverkon haltija) sekä sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoratkaisusta vastaavalle rekisterinpitäjälle (Fingrid Datahub Oy) sähköisen sanomaliikenteen välityksellä. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Vihreä Älyenergia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Vihreä Älyenergia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Vihreä Älyenergia Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä taikka vanhentuneen tiedon poistamista lähettämällä tätä koskeva pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna Vihreä Älyenergia Oy:lle, käymällä henkilökohtaisesti Vihreä Älyenergia Oy:n toimitiloissa taikka muuttamalla, täydentämällä tai poistamalla itse tietoja sovelluksessa
 • kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ottamalla kirjallisesti tai puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun taikka painamalla sähköisen viestin lopussa olevaa linkkiä
 • estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista taikka nollata sovelluksen tunnisteen mobiililaitteen asetuksista evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin
 • tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesi.

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi

Vihreä Älyenergia Oy / Rene Miettinen
Postiosoite: Visiokatu 4, 33720 Tampere
Asiakaspalvelu: puh. 029 1800088 ma-pe klo 8-16

Evästekäytännöt Älyenergia.fi -sivustolla